• October 6, 2022
ป้ายทางหนีไฟ

ป้ายทางหนีไฟ มีความสำคัญอย่างไร ทำไมต้องติดตั้ง

 

ป้ายทางหนีไฟ คือ ป้ายที่แสดงสัญลักษณ์รูปคนกำลังวิ่งเพื่อให้ทราบในแนวทางเดียวกันว่า ประตูทางออกฉุกเฉินอยู่ตรงไหน เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น เช่น เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคาร ผู้ที่อยู่ภายในอาคารจะสามารถออกจากอาคารได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย การติดตั้งป้ายทางหนีไฟมีความสำคัญอย่างมาก นอกจากนั้นยังมีกฎหมายด้านความปลอดภัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการติดตั้งป้ายทางหนีไฟด้วย 

ประโยชน์ของป้ายทางหนีไฟ 

  • เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคาร ผู้ที่อยู่ภายในอาคารจะมาสามารถมองเห็นป้ายทางหนีไฟตามจุดต่างๆ ได้และเดินไปตามทางจนพบกับทางออก 
  • ป้ายทางหนีไฟ ติดตั้งเพื่อให้เกิดความปลอดภัย แม้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ จนทำให้ไฟฟ้าภายในอาคารดับแต่ ป้ายทางหนีไฟยังคงส่องสว่างตลอดเวลาเพื่อให้ทราบว่าทางออกอยู่ตรงไหน ต้องเดินไปจุดไหน สำหรับระบบไฟฟ้าของป้ายทางหนีไฟจะต้องเชื่อมต่อโดยแยกออกจากวงจรอื่นๆ สายไฟที่ใช้ต้องเป็นชนิดที่ทนทานต่อความร้อนได้ดี 
  • เมื่อผู้ที่อาศัยภายในอาคารสามารถออกมาจากอาคารได้อย่างรวดเร็ว ก็จะเกิดความปลอดภัย ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิต หรือหมดสติจากควันไฟ 

ป้ายทางหนีไฟ ควรติดตั้งคู่กับโคมไฟฉุกเฉิน อุปกรณ์ให้แสงสว่างเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับ หรือเรียกว่าไฟฟ้าสำรอง เมื่อไฟดับหรือเกิดเหตุขัดข้อง ตลอดจนเกิดเหตุไฟไหม้ โคมไฟฉุกเฉินจะติดสว่างขึ้นมา ป้องกันอันตรายที่เกิดจากความมืดและทำให้ผู้ใช้อาคารสามารถมองเห็นทางออกได้อย่างชัดเจน 

การติดตั้งป้ายทางหนีไฟ นั้นมีความสำคัญมาก ป้ายทางหนีไฟต้องถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐาน วสท.และสมอ. เช่น ระยะของป้ายกับผู้ใช้อาคาร หากมีระยะห่างจากป้าย 48 เมตร ขนาดองค์ประกอบต้องไม่น้อยไปกว่า 20 ซม. ขนาดป้ายจะอยู่ที่ 28 x 32 ซม. กรณีองค์ประกอบภาพ 1 ชิ้น และ ขนาดป้าย 28 x 60 ซม. กรณีที่องค์ประกอบภาพ 2 ชิ้น 

ความสูงของป้ายทางหนีไฟ มีผลโดยตรงกับการมองเห็น ความสูงของป้ายควรอยู่ที่ 2-2.7 เมตร เพื่อให้สามารถมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน รูปแบบของป้ายทางหนีไฟ จะมีรูปแบบมาตรฐานคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าและสี่เหลี่ยมจัตุรัส ป้ายทางหนีไฟจะประกอบไปด้วยรูปคนกำลังววิ่ง ลูกศรชี้ไปยังทางออก หรือตัวหนังสือข้อความ Exit หรือทางออก 

ป้ายทางหนีไฟ มีความสำคัญอย่างมาก จะเห็นได้ว่ามีข้อดีมากมายต่อผู้ใช้อาคาร เลือกติดตั้งป้ายทางหนีไฟที่ได้มาตรฐาน แข็งแรง ทนทาน มีระบบแสงสว่างที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ป้ายทางหนีไฟ นับว่ามีความสำคัญอย่างมาก อาคาร โรงงาน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงหนัง ฯลฯ ต้องติดตั้ง อย่างไรก็ตาม ก่อนติดตั้ง ควรศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการติดตั้งหรือข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อให้การติดตั้งป้ายทางหนีไฟนั้นถูกต้อง มีประสิทธิภาพมากที่สุด